Algemene voorwaarden Webshop van knipsalonbiancabycorinne.nl en Kapperscursussen (zie verderop in de overeenkomst).

Voordat u een bestelling plaatst, adviseren wij u om onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.

 Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de knipsalonbiancabycorinne.nl
Artikel  3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarde
Artikel  4 – Het aanbod van de webshop
Artikel  5 – De (totstandkoming) overeenkomst
Artikel  6 – Verplichtingen van de consument
Artikel  7 – Herroepingrecht
Artikel  8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel  9 – Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Intellectueel eigendom
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel   1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met knipsalonbiancabycorinne.nl
 3. Producten: alle producten die knipsalonbiancabycorinne.nl via haar webshop aanbiedt;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of knipsalonbiancabycorinne.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping die knipsalonbiancabycorinne.nl aan de consument ter beschikking stelt op haar website en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Knipsalonbiancabycorinne.nl: de ondernemer die producten en/of diensten op afstand, via haar webshop www.knipsalonbiancabycorinne.nl, aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door knipsalonbiancabycorinne.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en knipsalonbiancabycorinne.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel   2 – Identiteit van knipsalonbiancabycorinne.nl

Handelend onder de naam/namen: 

Knipsalon Bianca by Corinne
Smetsakker 7, 5625SG Eindhoven
Tel.nr. +31(0)6 21267933

Bereikbaarheid via email:
Maandag / Zaterdag                           09.00 – 19.00 uur

Bereikbaarheid telefonisch:
Maandag / Dinsdag                              18.00-21.00 uur
Woendag / Vrijdag / Zaterdag           09.30-19.00 uur
Donderdag                                            15.30-19.00 uur

E-mailadres: info@knipsalonbiancabycorinne.nl

KvK-nummer: 69192898
Btw-nummer: NL141752014B01
 
Artikel   3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarde

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van knipsalonbiancabycorinne.nl en op elke overeenkomst en bestelling op afstand tussen knipsalonbiancabycorinne.nl en consument.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het door de consument zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestellingbevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 3. Eventueel Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door knipsalonbiancabycorinne.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor knipsalonbiancabycorinne.nl voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij knipsalonbiancabycorinne.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 9. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 11. Indien knipsalonbiancabycorinne.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat knipsalonbiancabycorinne.nl het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel   4 – Het aanbod van de webshop

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. knipsalonbiancabycorinne.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Als knipsalonbiancabycorinne.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. knipsalonbiancabycorinne.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden knipsalonbiancabycorinne.nl niet. knipsalonbiancabycorinne.nl is dan niet verplicht producten te leveren conform de kennelijke vergissing of fout.

Artikel 5 – De (totstandkoming) overeenkomst
 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt knipsalonbiancabycorinne.nl zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door knipsalonbiancabycorinne.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft knipsalonbiancabycorinne.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal knipsalonbiancabycorinne.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wanneer van knipsalonbiancabycorinne.nl in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand.
 5. knipsalonbiancabycorinne.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien knipsalonbiancabycorinne.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 7. knipsalonbiancabycorinne.nl heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.
 8. knipsalonbiancabycorinne.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij knipsalonbiancabycorinne.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument
 

 1. Bij een bestelling dient de consument alle verplichte persoonsgegevens aan knipsalonbiancabycorinne.nl te verstrekken. Indien de consument bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is knipsalonbiancabycorinne.nl gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat de consument zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
 2. De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de consument zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De consument dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij knipsalonbiancabycorinne.nl het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De consument is verplicht een adreswijziging door te geven knipsalonbiancabycorinne.nl Zolang knipsalonbiancabycorinne.nl geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de consument woonachtig is op het laatst bij knipsalonbiancabycorinne.nl bekende adres. De consument blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 7 – Herroepingrecht

 1. Bij een consumentenkoop heeft de consument het recht de aankoop van producten zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten kenbaar te maken aan knipsalonbiancabycorinne.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 4. Indien de consument na afloop van de wettelijke bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan knipsalonbiancabycorinne.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. knipsalonbiancabycorinne.nl draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de consument.
 6. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 7. Producten dienen door de consument te worden teruggezonden naar: Knipsalonbiancabycorinne, Smetsakker 7, 5625SG Eindhoven

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingrecht
 

 1. knipsalonbiancabycorinne.nl kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien knipsalonbiancabycorinne.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door knipsalonbiancabycorinne.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop Knipsalonbiancabycorinne.nl geen invloed heeft;
 5. Hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 – De prijs
 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan knipsalonbiancabycorinne.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar knipsalonbiancabycorinne.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien knipsalonbiancabycorinne.nl dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten of overige bijkomende kosten.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
.

 1. knipsalonbiancabycorinne.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat knipsalonbiancabycorinne.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan knipsalonbiancabycorinne.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan knipsalonbiancabycorinne.nl.
 3. Eventuele gebreken of verkeert geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan knipsalonbiancabycorinne.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de consument door knipsalonbiancabycorinne.nl gegrond worden bevonden, zal knipsalonbiancabycorinne.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. Een door knipsalonbiancabycorinne.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover knipsalonbiancabycorinne.nl kan doen gelden.
 6. De garantietermijn van knipsalonbiancabycorinne.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. knipsalonbiancabycorinne.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien:
 • de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van knipsalonbiancabycorinne.nl en/of op de verpakking zijn behandeld
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 12 – Levering en uitvoering
 

 1. knipsalonbiancabycorinne.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan knipsalonbiancabycorinne.nl kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de consument een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de consument zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen aan knipsalonbiancabycorinne.nl. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal knipsalonbiancabycorinne.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal knipsalonbiancabycorinne.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van knipsalonbiancabycorinne.nl.
 5. Aan de leveringsplicht van knipsalonbiancabycorinne.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij knipsalonbiancabycorinne.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan knipsalonbiancabycorinne.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is knipsalonbiancabycorinne.nl bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurt kunnen worden.
 8. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de consument aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. knipsalonbiancabycorinne.nl behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 13 – Betaling
 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na bestelling.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. knipsalonbiancabycorinne.nl gaat pas over tot verzending zodra zij de vooruitbetaling c.q. aanbetaling ontvangen heeft.
 3. knipsalonbiancabycorinne.nl is altijd gerechtigd om haar betalingswijzen te wijzigen.
 4. Voor betaling via derden zoals –maar niet beperkt tot- I-deal, Billink en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. knipsalonbiancabycorinne.nl is geen partij in de relatie tussen de consument en de derde.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan knipsalonbiancabycorinne.nl te melden.
 6. Indien de consument het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de consument van rechtswege in verzuim en heeft knipsalonbiancabycorinne.nl het recht, nadat zij de consument minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 8. Over de incassokosten is de consument eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
 

 1. Het eigendom van alle door knipsalonbiancabycorinne.nl aan de consument verkochte en geleverde producten blijft bij knipsalonbiancabycorinne.nl zolang de consument de vorderingen van knipsalonbiancabycorinne.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
 2. Het door knipsalonbiancabycorinne.nl geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de consument niet worden doorverkocht. De consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van knipsalonbiancabycorinne.nl te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om knipsalonbiancabycorinne.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval knipsalonbiancabycorinne.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan knipsalonbiancabycorinne.nl om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van knipsalonbiancabycorinne.nl zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij knipsalonbiancabycorinne.nl, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. knipsalonbiancabycorinne.nl behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is de consument niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van knipsalonbiancabycorinne.nl.

Artikel 16 – Overmacht

 1. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van knipsalonbiancabycorinne.nl, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. knipsalonbiancabycorinne.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat knipsalonbiancabycorinne.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. knipsalonbiancabycorinne.nl heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de consument als knipsalonbiancabycorinne.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft knipsalonbiancabycorinne.nl het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De consument is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Iedere aansprakelijkheid van knipsalonbiancabycorinne.nl is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is

 1. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij knipsalonbiancabycorinne.nl aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling.
   knipsalonbiancabycorinne.nl is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan

  Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van knipsalonbiancabycorinne.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan knipsalonbiancabycorinne.nl kan worden toegerekend.

 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Immateriële schade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover knipsalonbiancabycorinne.nl aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van knipsalonbiancabycorinne.nl beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van knipsalonbiancabycorinne.nl vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. knipsalonbiancabycorinne.nl is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van knipsalonbiancabycorinne.nl.
 5. De consument vrijwaart knipsalonbiancabycorinne.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of bestelling schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan knipsalonbiancabycorinne.nl toerekenbaar is.
 6. Indien knipsalonbiancabycorinne.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden knipsalonbiancabycorinne.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is knipsalonbiancabycorinne.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van knipsalonbiancabycorinne.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.

Artikel 18 – Klachtenregeling

knipsalonbiancabycorinne.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, levering en/of facturen moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij knipsalonbiancabycorinne.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd c.q. na factuurdatum.
 2. Bij knipsalonbiancabycorinne.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door knipsalonbiancabycorinne.nl binnen de termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen knipsalonbiancabycorinne.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Knipsalon Bianca by Corinne                                                                              

Kapperscursussen
                  

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Knipsalon Bianca by Corinne                                                                           

Kapperscursussen

Artikel 1: Algemeen

De lessen worden in de ochtend- en avonduren gegeven, mits nadrukkelijk overeengekomen, dat de lessen ook op een ander tijdstip kunnen plaats vinden. De startdatum is in overleg op basis van beschikbaarheid. De aan de cursus verbonden kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 2: Aanmelding

De aanmelding voor een cursus of cursussen bij Knipsalon Bianca by Corinne is strikt persoonlijk en vindt plaats door middel van een bevestiging via de mail. Deze mail dient retour gestuurd te worden met de persoonlijke gegevens van de cursist. Door het retoursturen van de mail of de persoonsgegevens opgestuurd te hebben via de mail, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Knipsalon Bianca by Corinne. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wordt een ieder op aanvraag gratis toegestuurd.

Artikel 3: Betalingen

De administratiekosten dient een week na het versturen van de overeenkomst (inschrijfformulier) te worden voldaan. Het cursus- en/of materialengeld dient door de cursist vier weken voor de definitieve aanvang van de cursus geheel betaald te zijn per bank. Bij betaling in twee gelijke delen van het cursusgeld/materialen dient de laatste termijn twee weken voor de definitieve aanvang van de cursus betaald te zijn per bank. Bij niet tijdige betaling door de cursist(e) wordt de cursist(e) de toegang tot de les ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan Knipsalon Bianca by Corinne  blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist niet van de bestaande verplichting. Ingeval de incasso van het verschuldigde lesgeld/materialen door Knipsalon Bianca by Corinne uit handen moet worden gegeven, zal de nalatige debiteur wegens buitenrechtelijke kosten een bedrag verschuldigd zijn volgens het tarief van het betreffende deurwaarderskantoor.

Artikel 4: Opschorting/verzetten aanvang cursus

Een verzoek tot uitstel van deelname aan de cursus dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de in eerste instantie geplande cursusdatum schriftelijk/mail te worden ingediend. De cursist blijft, ingeval van toegekend uitstel van deelname, nog steeds betalingsplichtig vier weken vóór aanvang van de in eerste instantie geplande cursus. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus om welke reden dan ook, blijft men verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Het geannuleerde bedrag vervalt, als een andere deelnemer uw plaats overneemt. Over reeds betaald cursusgeld vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: Opzegging & annulering

Een verzoek om annulering van de cursus / cursussen dient 20 werkdagen voor aanvang van de cursusweek schriftelijk / via mail bij Knipsalon Bianca by Corinne te worden ingediend. Bij tijdige annulering worden 30 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij een niet tijdig annuleringsverzoek blijft de cursist(e) het gehele les/materialengeld verschuldigd. Annulering en/of voortijdige beëindiging van de cursus is dan alleen mogelijk indien een medische verklaring door een arts wordt opgestuurd waarin expliciet door de arts verklaard wordt dat de cursist(e) definitief de cursus niet meer zal kunnen volgen. Het betaalde lesgeld minus de administratiekosten zal dan worden gerestitueerd. In elk ander geval zal het materialen/lesgeld gereserveerd worden voor een latere instroom. Over reeds betaald cursusgeld vindt geen restitutie plaats

Artikel 6: Verzuim & wangedrag

Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde/verschuldigde les/materialengeld, noch heeft de cursist(e) recht op inhaallessen. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan, zulks naar beoordeling van Knipsalon Bianca by Corinne, de cursist(e) de verdere toegang tot de les geweigerd worden. Deze verwijdering kan een tijdelijk of definitief karakter hebben al naargelang de misdragingen. Ook in geval van een al dan niet tijdelijke verwijdering wordt het betaalde lesgeld niet gerestitueerd, in geval het lesgeld/materialen nog niet (geheel) is voldaan blijft de betalingsverplichting bestaan. Het te laat verschijnen op de cursus wordt, door Knipsalon Bianca by Corinne als wangedrag gezien. In dit geval is er geen sprake van inhalen van de gemiste lesuren.

Artikel 7: Modellen

Voor de cursus of cursussen van Knipsalon Bianca by Corinne wordt gewerkt op een oefenhoofd. De cursist dient zelf een oefenhoofd mee te nemen of opnieuw aan te schaffen bij Knipsalon Bianca by Corinne. In overleg met Knipsalon Bianca by Corinne kan een model worden meegenomen. De cursist dient dan zelf voor deze modellen te zorgen.

Artikel 8: Auteurs- en Eigendomsrecht

Het lesmateriaal waarvoor de koopprijs is voldaan blijft het eigendom van de cursist(e). Het auteursrecht berust echter bij de auteur van het lesmateriaal, zijnde Knipsalon Bianca by Corinne en gaat nimmer over op de cursist(e). Het is dan ook verboden lesmateriaal te fotokopiëren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen, zo de cursist(e) of ieder ander deze bepaling overtreedt, zal deze gehouden zijn de schade welke Knipsalon Bianca by Corinne en/of de auteur lijdt door dit onrechtmatig handelen op grond van de Auteurswet dienen te vergoeden.

Artikel 9: Geschillen

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Knipsalon Bianca by Corinne. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank in het arrondissement waarbinnen de onderneming is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd heeft verklaard. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands Recht.

Artikel 10: Roken/Telefoneren

Tijdens de lessen is roken en telefoneren niet toegestaan. In het leslokaal dient de telefoon uit te staan.

Artikel 11: Informatieplicht cursist(e)

Is drie dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging van aanvang van de cursus ontvangen dan dient de cursist(e) dit telefonisch aan Knipsalon Bianca by Corinne door te geven. Cursist(e) kan zich niet beroepen op “brief niet ontvangen”.

Artikel 12: Materialen

De materialen besteld bij de inschrijving voor de cursus door de cursist worden, na ontvangst van de betaling, de eerste cursusles door Knipsalon Bianca by Corinne aan de cursist uitgereikt. De cursist dient de materialen direct na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen direct aan Knipsalon Bianca by Corinne gemeld te worden. Knipsalon Bianca by Corinne bepaalt of de betreffende materialen omgeruild zullen worden. Na afloop van de eerste cursusles is de cursist zelf verantwoordelijk voor de goede staat van de kappersmaterialen en vervalt de mogelijkheid tot omruilen.

Artikel 13: Diefstal

Knipsalon Bianca by Corinne is op geen enkele wijze, door de cursist, modellen of derden aansprakelijk te stellen voor diefstal van spullen of spullen die vermist worden tijdens of na het verblijf in de les, lichamelijke of materiële schade aan model, medecursist of Knipsalon Bianca by Corinne. De cursist draagt zelf de verantwoording voor zijn of haar eigendommen.

Voor suggesties of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Knipsalon Bianca by Corinne

Smetsakker 7, 5625SG Eindhoven

Internetsite:  www.knipsalonbiancabycorinne.nl Emailadres: info@knipsalonbiancabycorinne.nl K.v.K  69192898

Btw: NL141752014B01

d.d. 01-10-2020